fbpx

PLATAFORMA ÒRBITA

La Plataforma Òrbita, desenvolupada per Òrbita, agrupa eines per detectar i intervenir les necessitats específiques d’aprenentatge dels nens i les nenes.

Avaluem les habilitats cognitives, l’adaptació i la relació social dels alumnes prenent una visió àmplia i integradora d’aquestes. 

Les eines de la Plataforma Òrbita permeten estudiar les relacions entre el rendiment acadèmic, les habilitats cognitives, l’adaptació emocional i les relacions socials dins i fora l’aula. Ens permet conèixer el perfil cognitiu de cada alumne i oferir-li la intervenció educativa més adequada ajudant així a escoles i famílies a adaptar-se el màxim possible a les seves necessitats acadèmiques i personals.

Amb la finalitat de dur a terme una adequada intervenció psicopedagògica dels alumnes, parteix d’una detecció extensiva i multidimensional d’àrees:

 • Cognitives (Test Cognitiu)
 • Adaptatives (Test Adaptatiu)
 • Socials (Sociograma)

La Plataforma Òrbita és una bateria d’ampli espectre que avalua el perfil cognitiu dels alumnes. Suposa una mesura objectiva, integradora i científicament validada del rendiment acadèmic, les habilitats cognitives i l’adaptació personal a través de les àrees de lectura, fluïdesa matemàtica, càlcul, raonament lògic, velocitat de processament, memòria de treball i a llarg termini, reconeixement d’emocions i estat adaptatiu.

El Test Cognitiu està basat en la recerca més actualitzada sobre psicologia infantil, educació i neurodesenvolupament. Parteix de la integració de la teoria Cattell-Horn-Carroll, la teoria de les Intel·ligències Múltiples,la teoria de Funcions Executives de Barkley i la teoria de la Racionalitat de Stanovich. Tots els apartats del test, així com de l’informe que se’n deriva estan sostinguts per articles científics que n’avalen el contingut. 

Si voleu més informació sobre els fonaments teòrics o psicomètrics de la Plataforma Àtom, podeu escriure’ns i us farem arribar aquesta documentació.

Test Cognitiu

Escolarment, els resultats del Test Cognitiu permeten oferir una fotografia completa de les aptituds dels alumnes de cada aula i la comparació amb la població general.

A nivell individual, els resultats permeten obtenir: 

 1. Perfil de dificultats i talents: Comparació amb la població general.
 2. Perfil de fortaleses i febleses: Comparació amb el seu propi perfil d’aptituds.

Els resultats de l’àrea Cognitiva ofereixen informació sobre la capacitat i el rendiment de l’alumne en 7 o 8 àrees (segons el curs acadèmic):

 1. Lectura (L): Capacitat de descodificació i comprensió lectora
 2. Memòria de Treball (MT): Habilitat per mantenir una informació a la memòria sense interferència d’altres processos de manipulació d’informació.
 3. Velocitat de Processament (VP): Agilitat que mostra la persona en explorar, ordenar i discriminar informació visual simple.
 4. Fluïdesa Matemàtica (FM): Procés d’automatització de les operacions numèriques bàsiques i l’habilitat per resoldre-les correctament.
 5. Memòria a Llarg Termini (MLT): Capacitat d’evocació d’informació presentada i processada amb anterioritat.
 6. Raonament (R): Destresa per inferir patrons lògics i deduir la seva continuïtat. 
 7. Emocional (E): Habilitat d’identificar expressions visuals d’emocions.
 8. Càlcul (C) – només a CS i S: Capacitat de raonament quantitatiu a través d’operacions matemàtiques no automatitzades.

Test Adaptatiu

Els resultats de l’àrea Adaptativa aporten una valoració de la satisfacció percebuda en les dimensions: 

 1. Autoimatge i autoconcepte: Autovaloració, autoestima i autoeficàcia.
 2. Simptomatologia clínica: Afectació emocional (tristesa, ràbia, preocupació…).
 3. Satisfacció escolar: Adaptació a l’entorn escolar i motivació acadèmica.
 4. Satisfacció social: Habilitats de relació social i interacció amb el grup d’iguals
 5. Satisfacció familiar: Clima domèstic i tracte percebut per part de la família.

Sociograma

És una eina que permet analitzar i visualitzar diferents variables implicades en les relacions entre persones. A nivell educatiu, suposa una eina per comprendre el sistema de valoracions i d’interaccions socials d’un grup-classe o d’un curs, aportant informació sobre la intensitat i la qualitat de les relacions entre els alumnes.

Conèixer la posició sociomètrica de cada nen i de cada nena, així com comprendre els subgrups dins l’aula ens permet elaborar estratègies per facilitar la convivència escolar. A partir del sociograma, podem identificar dinàmiques socials per promoure les positives (ajuda, suport, prosocialitat) i prevenir les negatives (victimització, agressió (bullying), rebuig).

La informació recollida amb el Sociograma s’expressa en relació a les següents escales: 

 1. Prosocialitat: Tendència a la prosocialitat/cooperació, és a dir, la percepció dels companys de quin grau l’alumne ajuda als seus companys i crea un bon clima social i escolar.
 2. Disrupció: Grau d’agressivitat física (agressions), verbal (comentaris negatius o insults) i relacional (evitar, ignorar o dir rumors sobre altres) observada pels companys i les companyes. A Cicle Superior de Primària i a Secundària, es té en compte també la conducta disruptiva a través de les xarxes socials.
 3. Victimització: Nivell de victimització de cada alumne, és a dir, qui rep o pateix conductes agressives dels altres i en quin grau, segons la percepció dels companys. Considera la victimització física (rebre agressions), verbal (rebre comentaris negatius o insults) i relacional (ser evitat, ignorat o ser el centre de rumors). A Cicle Superior de Primària i a Secundària, es té en compte també el nivell de victimització través de les xarxes socials.
 4. Estat d’ànim: Estat anímic dels alumnes segons la percepció dels companys de l’aula. Aquesta escala ens pot mostrar indicadors d’un entorn social no satisfactori, tant a nivell personal com escolar. Considera les variables: insatisfacció (queixes), enuig (ràbia), alegria (content) i tristor (desànim).
 5. Autoimatge: Percepció personal i dels altres sobre la imatge física de la persona i si aquesta valoració és positiva o negativa. Es valora la seva satisfacció amb el propi cos i l’aspecte físic, com a indicador que, juntament amb l’autoconcepte, construeix l’autoestima i l’acceptació d’un mateix.
 6. Caràcter: Valoració del caràcter, forma de ser o capacitat de resoldre els problemes de dels alumnes de l’aula. Considera les variables: lideratge (rol de líder o seguidor), autonomia (capacitat de gestionar els problemes o demanar ajuda) i socialització (es comunica sovint amb els altres o no)
 7. Estatus sociomètric (Interacció Social): Preferències dels alumnes a l’hora de relacionar-se i observar les dinàmiques de grup, tant positives com negatives, considerant les escales avaluades.
 8. Valoració acadèmica (Interacció Acadèmica): Preferències dels alumnes quan han de formar un grup per realitzar una tasca acadèmica.
Òrbita