fbpx

PLATAFORMA ÒRBITA

TEST COGNITIU

Una bateria d’ampli espectre que avalua el rendiment acadèmic i les habilitats cognitives:

Es basa en la recerca més actualitzada sobre psicologia infantil, educació i neurodesenvolupament, partint de la integració de la teoria Cattell-Horn-Carroll, la teoria de les Intel·ligències Múltiples, la teoria de Funcions Executives de Barkley i la teoria de la Racionalitat de Stanovich. 

Els gràfics col·lectius ofereixen una fotografia completa de les aptituds dels alumnes comparats amb la població general del mateix curs escolar i també amb el seu propi grup-classe.
 
A nivell individual, s’identifica el perfil de rendiment (comparació amb la població general) i el perfil de dificultats i talents (comparació amb el propi perfil).
 • Lectura (L): Descodificació i comprensió lectora.
 • Memòria de Treball (MT): Manteniment d’informació a la memòria sense interferència.
 • Velocitat de Processament (VP): Rapidesa en explorar, ordenar i discriminar informació visual.
 • Fluïdesa Matemàtica (FM): Automatització d’operacions.
 • Memòria a Llarg Termini (MLT): Evocació d’informació ja presentada i processada.
 • Raonament (R): Inferència de patrons lògics i deducció d’informació. 
 • Càlcul (C): Raonament d’operacions matemàtiques no automatitzades.
 • Reconeixement d’emocions (E): Identificació d’expressions d’emocions.
Captura1

Perfil cognitiu del grup-classe en cada àrea

Perfil individual d’aptituds

TEST ADAPTATIU

Un qüestionari que aporta la percepció subjectiva de l’alumne sobre la seva adaptació en diverses àrees. Recull la valoració de l’alumne sobre la seva pròpia satisfacció en les esferes en què interactua:

Els gràfics col·lectius mostren la distribució completa d’adaptació dels alumnes del grup-classe en cadascuna de les àrees, identificant risc d’afectació en diferents graus de severitat.
 
Individualment, es visualitza el perfil adaptatiu de cada infant i adolescent en les dimensions que afecten el seu benestar, segons les seves pròpies valoracions.
 • Autoimatge i autoconcepte: Autoestima, satisfacció amb l’aspecte físic i visió del món i de les capacitats personals.
 • Simptomatologia clínica: Percepció del propi estat d’ànim (presència de tristesa, inquietud, angoixa, pors o preocupacions).
 • Satisfacció escolar: Adaptació respecte al centre educatiu, la implicació escolar, l’actitud al fer les tasques escolars o el clima a l’escola.
 • Satisfacció amb el clima domèstic: Percepció del clima a casa, conformitat amb a les normes, rutines i moments d’oci compartits.
 • Satisfacció familiar: Vincle familiar, percepció de suport, afecte i promoció del benestar emocional i de l’autonomia per part de la família.

Perfil adaptatiu del grup-classe en cada àrea

Perfil individual d’adaptació

SOCIOGRAMA

Una eina que permet analitzar i visualitza les relacions entre els alumnes i les diferents variables implicades en aquestes. Permet comprendre el sistema de valoracions i d’interaccions socials d’un grup-classe o d’un curs, aportant informació sobre la intensitat i la qualitat de les relacions entre els alumnes.

El Sociograma permet conèixer l’estatus i la valoració social que es té de cada infant o adolescent a partir de les respostes dels seus companys i companyes de grup-classe.

Fa possible identificar rols, grups i dinàmiques socials, promoure les positives (ajuda, suport, prosocialitat) i prevenir les negatives (rebuig, victimització, agressió).   

 • Prosocialitat: Ajuda als companys i contribució al bon clima social i escolar.
 • Disrupció: Emissió de conductes d’agressivitat física, verbal i relacional.
 • Victimització: Patiment de conductes agressives físiques, verbals i relacionals.
 • Estat d’ànim: Insatisfacció, enuig, alegria i tristor.
 • Autoimatge: Satisfacció amb el propi cos i l’aspecte físic.
 • Caràcter: Lideratge, autonomia i socialització.
 • Estatus sociomètric (Interacció Social): Preferències de relació social. 
 • Valoració acadèmica (Interacció Acadèmica): Preferències de relació acadèmica.

Perfil social del grup-classe en cada àrea

Xarxa social del grup-classe

Òrbita