UN MÓN D'APRENENTATGE

Tothom és un geni, però si jutges un peix per la seva habilitat d’escalar un arbre, passarà tota la seva vida pensant que és estúpid

— ALBERT EINSTEIN —

El projecte Òrbita som un equip d’investigació en necessitats específiques d’aprenentatge

Transformem la investigació en eines innovadores per a donar suport a famílies, escoles i centres de psicologia.

Volem entendre la diversitat en l’aprenentatge per cobrir les necessitats de cada nen o nena

Detalls pràctics

Tipus d’aplicació: individual o col·lectiva.
Durada: 40-55 minuts per classe.
Mesura de perfil a nivell individual, de classe i d’escola.

Un test per a tothom

Test Àtom i Assessorament Òrbita

La diversitat d’aprenentatge és una realitat a l’aula, conèixer les competències i dificultats de cada alumne ens permetrà respondre a les seves necessitats educatives i personals.

El Test Àtom, desenvolupat pel Projecte Òrbita, és una bateria d’ampli espectre que avalua el perfil cognitiu dels alumnes. Suposa una mesura objectiva, integradora i científicament validada del rendiment acadèmic, les habilitats cognitives i l’adaptació emocional a través de les àrees de lectura, fluïdesa matemàtica, raonament lògic, velocitat de processament, memòria de treball i a llarg termini i desenvolupament emocional.

EXEMPLE D’INFORME*


* Agraïm a l’escola Hogwarts que ens deixi divulgar els seus resultats

Sociograma Àtom        

El Sociograma Àtom, desenvolupat pel Projecte Òrbita, és una eina d’anàlisi de relacions socials entre alumnes d’una mateixa classe o escola que serveix per comprendre el sistema d’interaccions socials, aportant informació sobre la intensitat i la qualitat de les relacions entre els i les alumnes.

Conèixer la posició sociomètrica de cada nen i nena, així com comprendre els subgrups dins l’aula ens permet elaborar estratègies per facilitar la convivència escolar i influir en el benestar dels alumnes atenent les seves necessitats. L’anàlisi del present sociograma es basa en 7 àrees mesurades a partir de 7 escales: disrupció, cooperació, victimització, valoració acadèmica, estat d’ànim percebut, actitud percebuda i estatus sociomètric.

Exemple d’informe*

 

Els alumnes amb altes capacitats aprenen de forma diferent a la mitjana: amb més rapidesa i profunditat. Per tant, necessiten un suport educatiu que li permeti avançar per poder desenvolupar no només la seva capacitat cognitiva sinó, i molt especialment, l’adaptació social, el valor de esforç i la motivació per l’aprenentatge.
Les habilitats cognitives són totes aquelles capacitats mentals que conformen el que coneixem com intel·ligència. Aquestes capacitats són, en un grau molt alt, independents les unes de les altres, i per tant cada persona tindrà un perfil cognitiu diferent. Això vol dir que les habilitats cognitives s’han d’identificar i potenciar de forma individualitzada per tal d’aconseguir un millor rendiment cognitiu global.
A alguns alumnes simplement no els agraden les matemàtiques però altres tenen dificultats d’aprenentatge matemàtic que van molt més enllà de l’interès. La discalcúlia és una condició del neurodesenvolupament que afecta l’habilitat per entendre i manipular nombres i conceptes matemàtics, dificultant que comprenguin els raonaments o les estratègies de càlcul per resoldre problemes i que tendeixin a evitar aquestes situacions o es limitin a memoritzar la mecànica.

Missió

Les habilitats cognitives segueixen un patró de distribució normal en la població.
El sistema educatiu sovint focalitza els seus recursos en els alumnes propers a la mitjana, mentre els nens i les nenes als extrems de la distribució es poden veure desatesos en algunes de les seves necessitats educatives.
Des del P.O. treballem en un sistema educatiu adaptat per tothom, per això el Test Àtom ofereix eienes i recursos per identificar i acompanyar en la diversitat d’aprenentatge.

CONTACTE

SI T’INTERESSA EL QUE FEM O VOLS COL·LABORAR, NO DUBTIS EN ESCRIURE’NS!